Sekretesspolicy

Om Cookies och GDPR

Information om cookies och sekretesspolicy (GDPR) när du besöker vår hemsida goteborg400.com

Svenska English

Om cookies

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. I den textfilen kan information sparas, och oftast används den för att webbplatsen ska kunna identifiera din webbläsare nästa gång du besöker samma hemsida. Cookien sparar endast information för att kunna identifiera just din webbläsare – inte vad du heter eller vem du är, utan bara just din dator och din webbläsare. Cookie-filen är helt anonym och innehåller ingen personlig information om dig.

Cookies hjälper oss att tillhandahålla våra och våra annonsörers och samarbetspartners tjänster och produkter. Om du vill kan du stänga av cookie-funktionen i din webbläsare och även radera redan befintliga cookies. Du kan använda snabbkommande CTRL+SHIFT+DELETE (gäller Google Chrome) för att öppna inställningarna och välja vad du vill radera i din webbläsare.

Hantera cookies i olika webbläsare*:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Edge

* Dessa länkar går till webbplatser från tredje part, över vilka vi inte har någon kontroll – vi kan därmed inte hållas ansvariga för eventuella felaktigheter i dessa.

Tänk på! Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätta använda vår webbplats godkänner du cookies via din webbläsare för statistik, användarmönster, anpassat innehåll och annonser. Om du stänger av eller raderar cookies i din webbläsare kan delar av vår hemsida sluta fungera.

Läs mer om cookies hos Post- och telestyrelsen (PTS) - www.pts.se

Vi använder följande typer av cookies

Nödvändiga cookies

Dessa cookies finns för att vår hemsida skall kunna fungera korrekt och för att du skall kunna använda vissa funktioner på vår webbplats.

Funktionella cookies

Dessa cookies används för att ge dig en mer personlig upplevelse på vår webbplats och för att komma ihåg val du gör när du använder vår webbplats.

Spårnings- och prestanda cookies (Statistik)

Dessa cookies används för att samla in information för att analysera trafiken på vår webbplats och hur våra besökare använder den. Dessa cookies kan till exempel spåra hur länge du spenderar på webbplatsen eller vilka sidor du besöker vilket hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra vår webbplats för dig. Informationen som samlas in genom dessa spårnings- och prestanda cookies identifierar ingen enskild besökare. Vi använder oss av Google Analytics för statistik på vår webbplats.

Läs mer om hur Google använder cookies

Inriktnings- och reklamcookies (Annonser från tredje part)

Dessa cookies används för att visa reklam som sannolikt kommer att vara av intresse för dig baserat på dina surfvanor. Dessa kakor, som betjänas av vårt innehåll och / eller reklamleverantörer (tredje part), kan kombinera information som de samlat in från vår webbplats med annan information som de har samlat in oberoende om din webbläsares aktiviteter i deras nätverk av webbplatser. Om du väljer att ta bort eller inaktivera dessa inriktnings- och reklamcookies kommer du fortfarande att se annonser men de kanske inte är relevanta för dig. Vi använder oss av Google Ads, Holid Ads. Utöver dessa använder vi oss av Google Maps, Google Search, Youtube, AddThis som levererar olika tjänster på vår webbplats.

Gällande inloggning och betalning
Vår hemsida har ingen inloggningsfunktion eller någon betalningslösning. Alla biljetter vi erbjuder via vår webbplats beställs och betalas på våra samarbetspartners hemsidor.

Om GDPR (Sekretesspolicy)

Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – "General data protection regulation" som gäller i stället för PUL inom EU. Lagstiftning har ingenting med IT-rätt att göra utan är en offentligrättslig lagstiftning som tar sikte på att skydda privatpersoners integritet.

Larsson Studio i Sverige AB är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Du som kund lämnar till oss. Uppgifterna du lämnar till oss används av Larsson Studio i Sverige AB för att kunna besvara era mail som skickas till oss. Idag sparar vi endast namn och epostadress. Vi spar era uppgifter i vår egen mailserver som bara Larsson Studio i Sverige AB kan adminstrera. Ingen tredje part kommer åt våra kunders uppgifter. Vi spar era uppgifter tillsvidare. Inga personuppgifter samlas in om du bara besöker vår hemsida. Personuppgifter sparas endast om ni kommunicerar med oss via epost.

Dina personuppgifter kan i framtiden även komma att behandlas av Larsson Studio i Sverige AB för marknadsföringsändamål och marknadsundersökningar.

Du kan genom att skriva till Larsson Studio i Sverige AB och begära att ditt namn och epost-adress rättas, tas bort/raderas eller anmäla om du inte vill att uppgifter skall användas för ovan nämna områden.

Om ni som har registrerat er hos oss (mailat oss) vill ha ett utdrag om vilken information vi sparar angående era personuppgifter - kan begära det gratis hos oss. Vi skickar det till er via er inlämnade epostadress - kostnadsfritt så klart.

Kontakta oss på följande epostadress: info@ilovenewyork.se

Gällande inloggning och betalning
Vår hemsida har ingen inloggningsfunktion eller någon betalningslösning. Vilket innebär att inga personuppgifter eller kreditkortsuppgifter sparas hos oss. Alla biljetter vi erbjuder via vår webbplats beställs och betalas på våra samarbetspartners hemsidor.

Tänk på! Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår sekretesspolicy.

Information about cookies and privacy policy (GDPR) when you visit our website goteborg400.com

English

About cookies

A cookie is a small text file that a website requests to be saved on the visitor's computer, tablet or mobile phone. In that text file, information can be saved, and it is usually used for the website to be able to identify your browser the next time you visit the same website. The cookie only saves information to be able to identify your particular browser - not your name or who you are, but only your computer and your browser. The cookie file is anonymous and does not contain any personal information about you.

Cookies help us to provide our and our advertisers' and partners' services and products. If you want, you can turn off the cookie function in your browser and also delete existing cookies. You can use CTRL + SHIFT + DELETE (Google Chrome) to open the settings and select what you want to delete in your browser.

Manage cookies in different browsers*:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Edge

* These links go to third party websites, over which we have no control - we can therefore not be held responsible for any errors in these.

Note! By not disabling cookies in your browser and continuing to use our website, you accept cookies via your browser for statistics, user patterns, customized content and ads. If you turn off or delete cookies in your browser, parts of our website may stop working.

Read more about cookies on wikipedia

We use the following types of cookies

Necessary cookies

These cookies are essential to provide you with services available through our website and to enable you to use certain features of our website.

Functionality cookies

These cookies are used to provide you with a more personalized experience on our website and to remember choices you make when you use our website.

Tracking cookies (Statistics)

These cookies are used to collect information to analyze the traffic to our website and how visitors are using our website. For example, these cookies may track things such as how long you spend on the website or the pages you visit which helps us to understand how we can improve our website site for you. The information collected through these tracking and performance cookies do not identify any individual visitor. We use Google Analytics for statistics on our website.

More information about how Google uses cookies

Targeting and advertising cookies (Third-party ads)

These cookies are used to show advertising that is likely to be of interest to you based on your browsing habits. These cookies, as served by our content and/or advertising providers, may combine information they collected from our website with other information they have independently collected relating to your web browser's activities across their network of websites. If you choose to remove or disable these targeting or advertising cookies, you will still see adverts but they may not be relevant to you. We use Google Ads, Holid Ads. In addition to these, we use Google Maps, Google Search, Youtube, AddThis which provide various services on our website.

More information about how Google uses cookies

Regarding login and payment
Our website has no login function or payment solution. All tickets we offer via our website are ordered and paid for on our partners' websites.

About GDPR (Privacy Policy)

As of 25 May 2018, it is the GDPR - "General data protection regulation" that applies instead of PUL within the EU. Legislation has nothing to do with IT law but is a legislation under public law that aims to protect the privacy of private individuals.

Larsson Studio i Sverige AB is responsible for the processing of the personal data that you as a customer provide to us. The information you provide to us is used by Larsson Studio i Sverige AB to be able to answer your emails that are sent to us. Today we only save names and email addresses. We save your information in our own mail server that only Larsson Studio i Sverige AB can administer. No third party accesses our customers' information. We save your information for the time being. No personal information is collected if you only visit our website. Personal information is only saved if you communicate with us via email.

In the future, your personal data may also be processed by Larsson Studio i Sverige AB for marketing purposes and market research.

You can write to Larsson Studio i Sverige AB and request that your name and email address be corrected, deleted or report if you do not want information to be used for the above mentioned areas.

If you who have registered with us (emailed us) want an excerpt about what information we save regarding your personal information - can request it for free from us. We will send it to you via your submitted email address - free of course.

Contact us on the following email address: info@ilovenewyork.se

Regarding login and payment
Our website has no login function or payment solution. Which means that no personal information or credit card information is stored with us. All tickets we offer via our website are ordered and paid for on our partners' websites.

Note! By continuing to use our website, you agree to our privacy policy.Top